CLOSE

 
เมนูหลัก
เจ้าหน้าที่สมาคม
ระเบียบสมาคม
ข้อบังคับสมาคม
ประกาศสมาคม
หนังสือเวียน
มติที่ประชุมที่สำคัญ
1 ตรวจสอบภายใน
รายงานการประชุม
สถานภาพ
- จำนวนสมาชิก
- งบทดลอง
แบบฟอร์ม สสอค.1
ประกาศ (สสอค.9)
- คู่มือสมาชิก
- คู่มือศูนย์ประสานงาน
จำนวนสมาชิกทั้งหมด
ณ วันที่
31 ตุลาคม 2562

298,978 ราย

ข้อมูลสมาชิก
ณ วันที่
31 ตุลาคม 2562
เสียชีวิต
215 ราย
ลาออก
11 ราย
สมัครใหม่รอบ 10/62
717 ราย
อัตราเงินสงเคราะห์รายศพ
2.006 บาท
สำหรับสมาชิก
สายด่วน
องค์กรคู่เพื่อครูไทย
02-496-1337 สนง.
02-4961338 แฟ๊กซ์
สถาบันการเงิน
ตารางสรุปการเสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะห์ถัวเฉลี่ยต่อปี ( แนบท้ายประกาศ ลำดับที่ 3/2561 )
สมาชิกสามัญ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
ข้อมูล ตุลาคม 2562
เดือน
จำนวน
สมาชิก
สมาชิก
ใหม่
สมาชิกรอบ
เสียชีวิต
ค่าสงเคราะห์
ศพละ

หักค่า
สงเคราะห์ศพ
เดือนนี้

ค่าสงเคราะห์
ศพล่วงหน้า
ใช้แล้วทั้งสิ้น
เงินสงเคราะห์ศพ
ล่วงหน้าคงเหลือ
ธ.ค.57
265,662
   
2,147
       
ธ.ค.58
275,869
   
2,257
       
ธ.ค.59
259,873
   
2,189
       
ธ.ค.60
275,678
   
2,265
       
ธ.ค.61
291,425
   
2,377
       
ต.ค.62
298,978
717
รอบคงสภาพปี 62
(10/53-11/56และ1/57)
215
2.006
431.29
5,151.21

-1,072.07

รอบคงสภาพปี62
(12/56)
5,151.21
-1,019.87
รอบคงสภาพปี 62
(2/57 - 9/58)
5,151.21
-675.56
รอบคงสภาพปี 62
(10/58)
5,151.21
-639.64
รอบคงสภาพปี 62
(11/58)
5,151.21
-675.56
รอบคงสภาพปี 62
(12/58 - 10/59)
5,151.21
-484.57
คงสภาพปี 62
(11/59)
5,151.21
-517.47
คงสภาพปี 62
(12/59,1/60-10/60)
5,151.21
-373.23
คงสภาพปี 62
(11/60)
5,151.21
-593.29
รอบคงสภาพปี 62
(12/60,1/61-9/61)
5,151.21
-373.23
รอบคงสภาพปี 62
(10/61)
5,151.21
-378.24
รอบ 11/61
(1 พ.ย. 61)
5,151.21
-351.21
รอบ 12/61
(1 ธ.ค. 61)
4,714.44
85.56
รอบ 1/62
(1 ม.ค. 62)
4,305.57
494.43
รอบ 2/62
(1 ก.พ. 62)
3,851.41
948.59
รอบ 3/62
(1 มี.ค. 62)
3,451.66
1,348.34
รอบ 4/62
(1 เม.ย. 62)
3,022.00
1,778.00
รอบ 5/62
(1 พ.ค. 62)
2,576.84
2,223.16
รอบ 6/62
(1 มิ.ย. 62)
2,104.26
2,695.75
รอบ 7/62
(1 ก.ค. 62)
1,703.96
3,096.04
รอบ 8/62
(1 ส.ค. 62)
1,256.21
3,543.79
รอบ 9/62
(1 ก.ย. 62)
841.33
3,958.67
รอบ 10/62
(1 ต.ค. 62)
431.29
4,368.71
รวม
11,831
2,119


แนวคิดในการจัดตั้ง องค์กร
คู่ เพื่อครูทั่วประเทศ

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ทั้ง 5
ภูมิภาค มีความเห็นร่วมกันควร
ก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์วิชาชีพครู
>> ดูรายละเอียด

ประกาศจดทะเบียน
ฌาปนกิจชุมนุมฯ จดทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 14
ก.พ. 2553 >> ดูรายละเอียด
คู่มือคณะกรรมการ และเจ้า
หน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน

ครั้งที่ 2 >> ดูรายละเอียด
ดาว์นโหลด เอกสารต่างๆ
สามารถ ดาว์นโหลดเอกสาร
เช่น ใบสมัคร,ประกาศ, คำสั่ง,
แบบประชาสัมพันธ์
>> คลิกที่นี่
ประกาศแต่งตั้งผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อ

เพื่อดำเนินการแทน และให้
มีผลผูกพันธ์สมาคมประจำ
ศูนย์ >> ดูรายละเอียด

ปฏิทินการปฏิบัติงานของ
สสอท.

ปฏิบัติงานของสมาคมฯ
>> ดูรายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมฯ
ของสมาคมฌาปนกิจสง-
เคราะห์สมาชิกชุมนุมฯ
>> ดูรายละเอียด

รายละเอียดข้อมูลทุน
ดำเนินการ

แบ่งกลุ่มตามภูมิภาคของ
สมาคมฯ
>> ดูรายละเอียด
 
 

นายสมพล  ตันติสันติสม
นายกสมาคมฯ
นาย สุรศักดิ์   ยศปัญญา
ผู้จัดการสมาคมฯ
โทร. 081-5927829

การติดต่อสื่อสาร
สื่อออนไลน์


Line Official

งานนำเสนอ สสอค.
บรรยายสมาคมฌาปนกิจ
แนวคิดการจัดสวัสดิการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 02-496-1337 แฟกซ์. 02-496-1337,02-496-1338 E-mail : ftsc.coop1@gmail.com